อุทยานแห่งชาติแม่วาง

อุทยานแห่งชาติแม่วางครอบคลุมผืนป่าแห่งเทือกเขาสลับซับซ้อนของทิวเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ และมีความสูงจากระดับทะเลปานกลางตั้งแต่ 400-1,909 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมีดอยผาตั้งเป็นจุดสูงสุด นอกจากนั้นยังมียอดเขาต่างๆ ที่มีความสูงลดหลั่นกันลงมา เช่น ดอยโป่งสมิต ดอยหินหลวง ดอยห้วยหลวง ดอยแม่ลีบ ดอยขุนแม่ซา ดอยผาไล ดอยหน่อ

ทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำแจ่ม แม่น้ำวาง แม่น้ำตื่น ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปิง ชมความน่าตื่นตาของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกกันว่า ผาช่อ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอดอยหล่อ ที่นี่เกิดจากการกัดเซาะหิน สันนิษฐานว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อนกรวดหินกลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดินจำนวนมาก ต่อมาแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนสาย ย้ายทิศไหลผ่านไปที่อื่น บริเวณนี้ก็ได้ถูกยกตัวเป็นเนินเขาสูง ตะกอนแม่น้ำปิงก่อตัวทับถมกันเป็นชั้นๆ ผ่านกาลเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา คล้ายกับแพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ หรือฝั่งต้าในจังหวัดพะเยา บางจุดมีลวดลายสวยงามและมีขนาดสูงใหญ่ถึง 30 เมตร ซึ่งผาช่อนั้นครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วางนั่นเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand